قیمت گذاری

بهترین معامله خود را با قیمت های ما انتخاب کنید.

روزانه
19000
یک جلسه

فقط 1 جلسه
کلاس های گروهی
اعتبار تا 1 ماه
کلاس های صبح
بدون بیمه
بدون حصیر

ماهانه
39000
11 جلسه

فقط 15 جلسه
کلاس های گروهی
اعتبار تا 1 ماه
کلاس های صبح
بدون بیمه
تشک رایگان

سالانه
190000
تمام روزهای سال

365 جلسه
کلاس های گروهی
اعتبار تا 1 ماه
کلاس های صبح
شامل بیمه
تشک رایگان