کلاس گروهی

یوگا گروهی (حداکثر 15 نفر) یوگا مجموعه‌ای از تمرین‌ها یا رشته‌های فیزیکی، ذهنی و معنوی است که در هند باستان سرچشمه ... Read More

هاتا یوگا

یوگا گروهی (حداکثر 15 نفر) یوگا مجموعه‌ای از تمرین‌ها یا رشته‌های فیزیکی، ذهنی و معنوی است که در هند باستان سرچشمه ... Read More

آشتانگا یوگا

یوگا گروهی (حداکثر 15 نفر) یوگا مجموعه‌ای از تمرین‌ها یا رشته‌های فیزیکی، ذهنی و معنوی است که در هند باستان سرچشمه ... Read More

یوگا بارداری

یوگا گروهی (حداکثر 15 نفر) یوگا مجموعه‌ای از تمرین‌ها یا رشته‌های فیزیکی، ذهنی و معنوی است که در هند باستان سرچشمه ... Read More

یوگای سالمندان

یوگا گروهی (حداکثر 15 نفر) یوگا مجموعه‌ای از تمرین‌ها یا رشته‌های فیزیکی، ذهنی و معنوی است که در هند باستان سرچشمه ... Read More